ما به دنبال کارآفرینان استثنایی هستیم

TedUp شتابدهنده دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

رویداد پیش رو

معرفی داوران


  • جناب آقای دکتر ...

  • جناب آقای دکتر ...

  • جناب آقای دکتر ...

  • جناب آقای مهندس ...

  • سرکار خانم دکتر ...

  • جناب آقای مهندس ...

قرار داد اخلاقی tedup با استارتاپ ها

اطلاعاتی که از استارتاپ شما به صورت عمومی نمایش داده خواهد شد، شامل نام، لوگو، توضیح کوتاه استارتاپ شما، آدرس وبسایت/اپ و نام بنیانگذاران است.

اطلاعات بیشتر از استارتاپ شما صرفاً به سرمایه گذاران و شتابدهنده های تایید اعتبار شده و با اجازه شما نمایش داده خواهد شد و هدف آن جذب سرمایه گذاری برای استارتاپ شماست.

badge

درباره ما

tedup با هدف ایجاد ارتباط موثر و فرصت‌سازی در زمینه ارتباط میان استارتاپ‌ها با باقی اعضای زیست‌بوم نظیر صندوق‌های سرمایه‌گذاری، شتابدهنده‌ها، فضاهای کار مشترک، انجل گروپ‌ها و افراد موثر است.

تمرکز tedup بر روی امکان جستجوی موثر و ساخت زیرساخت تعاملی با افراد و اعضای زیست‌بوم، مدیریت پروسه‌های بررسی، جذب و پذیرش برای صندوق‌ها و شتاب‌دهنده‌هاست.